YAMAHA SS SMT FEEDER

 

 

KHJ-MC100-006

 

KHJ-MC200-002
KHJ-MC400-002
KHJ-MC500-000
KHJ-MC700-001

 

 

 

Part Number
Description
KHJ-MC100-000
YAMAHA FEEDER SS8mm
KHJ-MC200-000
YAMAHA FEEDER SS12mm
KHJ-MC300-000
YAMAHA FEEDER SS16mm
KHJ-MC400-000
YAMAHA FEEDER SS24mm
KHJ-MC500-000
YAMAHA FEEDER SS32mm
KHJ-MC600-000
YAMAHA FEEDER SS44mm
KHJ-MC700-000
YAMAHA FEEDER SS56mm
KHJ-MC800-000
YAMAHA FEEDER SS77mm
KHJ-MC900-000
YAMAHA FEEDER SS88mm

 

 

 

YAMAHA FT SMT FEEDER

 

 

 

KJW-M1100-023

 

 

 

Part Number
Description
KJW-M1100-023
YAMAHA FEEDER FT 8×2mm
KJW-M1200-023
YAMAHA FEEDER FT 8×4mm

 

 

 

YAMAHA FS SMT FEEDER

 

 

KJK-M1300-011

 

 

Part Number
Description
KJK-M1300-011
YAMAHA FEEDER FS2 8×2mm
KJK-M1500-011
YAMAHA FEEDER FS2 8×4mm

 

 

 

YAMAHA CL SMT FEEDER

 

 

 

 
 

 

 

 

Part Number
Description
KW1-M1500-030
YAMAHA FEEDER CL0201mm
KW1-M1400-00X
YAMAHA FEEDER CL8×2mm
KW1-M1200-00X, KW1-M1100-000
YAMAHA FEEDER CL8×4mm
KW1-M2200-300
YAMAHA FEEDER CL12mm
KW1-M3200-100
YAMAHA FEEDER CL16mm
KW1-M4500-015
YAMAHA FEEDER CL24mm
KW1-M5500-010
YAMAHA FEEDER CL32 mm
KW1-M6500-000
YAMAHA FEEDER CL44mm
KW1-M7500-000
YAMAHA FEEDER CL56mm
KW1-M8500-000
YAMAHA FEEDER CL72mm
KW1-M9500-000
YAMAHA FEEDER CL88mm

 

 

 

 

 

YAMAHA SZ SMT FEEDER

 

 

 

 

Part Number Description
KLJ-MCN00-000 YAMAHA Feeder ZS 4mm 
KLJ-MC100-000 YAMAHA Feeder ZS 8mm 
KLJ-MC200-000  YAMAHA Feeder ZS 12/16mm 
KLJ-MC400-000 YAMAHA Feeder ZS 24mm 
KLJ-MC500-000  YAMAHA Feeder ZS 32mm 
KLJ-MC600-000  YAMAHA Feeder ZS 44mm 
KLJ-MC700-000  YAMAHA Feeder ZS 56mm 

 

 

 

 

YAMAHA ELECTRICAL FEEDER

 

 

Description TYPE
YAMAHA Eletrical Feeder 8MM YV YG
YAMAHA Eletrical Feeder 12/16MM YV YG
YAMAHA Eletrical Feeder 24MM YV YG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

  •  

  •  

  •